Shri B.K. Nehru, ICS
21-01-1972 – 20-09-1973
Shri L.P. Singh, ICS
21-09-1973 – 11-08-1981
Shri S.M.H. Burney, IAS
12-08-1981 – 11-06-1984
Gen. K.V. Krishna Rao, PVSM
12-06-1984 – 07-07-1989
Shri Chintamani Panigrahi
10-07-1989 – 19-03-1993
Shri K.V. Raghunatha Reddy
20-03-1993 - 30-08-1993
Lt. Gen. V.K. Nayar, PVSM, SM
30-08-1993 – 22-12-1994
Shri O.N. Shrivastava
23-12-1994 – 01-12-1999
Shri Ved Marwah
02-12-1999 – 11-06-2003
Shri Arvind Dave
12-06-2003 – 05-08-2004
Dr. Shivinder Singh Sidhu
06-08-2004 – 22-07-2008
Shri Gurbachan Jagat
23-07-2008 – 28-07-2013
Dr. Ashwani Kumar
29-07-2013 – 30-12-2013
Shri V.K. Duggal
31-12-2013 – 14-09-2014
Dr. Krishan Kant Paul
15-09-2014 – 15-05-2015
Dr. Syed Ahmed
16-05-2015 – 27-09-2015
Shri V.Shanmuganathan
30-09-2015 – 20-08-2016
Prof. Jagdish Mukhi
02-05-2018 – 30-05-2018